top of page
adult-3352996_1920.jpg

"The big idea here is that the quality of education is a key determinant of the prosperity and fairness of our societies, and that's why we have to invest in helping every teacher improve."

Dylan Wiliam (University of London)

O noso proxecto: Cita

EN QUE CONSISTE?

Resumo do proxecto

Baixo as directrices do programa Erasmus+ KA1 para o bienio 2020-2022, a Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela presenta esta solicitud como un paso máis nos eu compromiso co ensino de idiomas de calidade en Galicia. A escola convirtiuse nun referente en excelencia e innovación como resultado do esforzo realizado na formación do personal docente. En consecuencia, elaboramos unha nova proposta para garantizar a mellora continua das boas prácticas e ao mesmo tempo consolidar a nosa proxección internacional e europea.

A escola e máis as súas 5 seccións imparten un ensino e certificación públicos de 7 idiomas a casi 4,000 estudiantes, principalmente adultos. O obxectivo principal do noso proxecto educativo é servir á comunidade fomentando o plurilingüismo, proporcionando aos estudantes ferramentas para cumplir os seus obxectivos personais e profesionais dentro dun contexto internacional donde a competencia lingüística desempeña un papel esencial.

A escola desenvolve un plan estratéxico a longo prazo para garantizar que se satisfagan as necesidades de formación do persoal docente. Baixo este marco atópase o noso Plan de Desenvolvemento Europeo (PDE), que ata o de agora permitiu aos docentes adquirir coñecementos e conseguir contactos que sentaron as bases para a implementación de proxectos de calidade. Nesta liña, buscamos acadar a excelencia na avaliación de linguas, mediante a aplicación da AVALIACIÓN FORMATIVA (EF), que promove a autonomía do alumnado e a autoavaliación reflexiva. Unha enquisa realizada como parte de noso Plan de formación determinou que a EF era un área que necesitaba atención. As directivas europeas e nacionais identifican a EF como un elemento esencial na aprendizaje. Ademáis, a EF permítenos medir a competencia comunicativa e axuda ao alumnado a desenvolver as sus propias estratexias. Isto é relevante no contexto da aprendizaxe permanente e unha prioridade do proxecto escolar.

Os obxectivos específicos do proxecto terán un impacto directo no profesorado e alumnado, así como en toda a comunidade educativa. Os/as docentes aprenderán novas ferramentas e estratexias de avaliación, mellorando así os seus propios coñecementos e capacidades profesionais. O alumnado será máis autónomo grazas a unha maior competencia lingüística e cultural. Como resultado final, mellorarase a calidade da educación impartida, consolidarase a nosa posición como referente entre as EOIs e garantirase a sostenibilidade de nuestro PDE ao contactar con institucións europeas de prestixio.

Realizamos unha busca exhaustiva de institucións educativas que nos brinden a mellor formación. A diversidade das movilidades asegurará unha visión integral da EF dende distintas culturas educativas, e polo tanto, distintos puntos de vista. As actividades inclúen tanto cursos estruturados coma estancias de observación. Cada unha das 20 mobilidades constará de tres etapas: preparación, participación e actividades posteriores. Cada participante responsabilizarase de traer evidencias da súa participación para ser validada. Unha comisión adxudicará as actividades de acordo con criterios obxectivos, priorizando as persoas comprometidas co PDE.


A ampla experiencia e compromiso dos participantes garanten a calidade do noso proxecto. Están especializados en diversos aspectos do ensino e certificación de idiomas, tales como mediación, inclusión, innovación e TICs. Tamén participan activamente na divulgación dos seus coñecementos en congresos rexionais/nacionais/ internacionais e cursos de formación, ampliando así o alcance do proxecto.

O noso proxecto: Texto
departure-2405991_1920.jpg

OBXECTIVOS

Estamos convencidos de que, para mellorar o proceso de aprendizaxe do noso alumnado e as súas posibilidades de mobilidade e inserción laboral no ámbito europeo, é necesario dotar ao profesorado e ao alumnado de estratexias, técnicas e instrumentos de avaliación formativa.

Obxectivos para o PROFESORADO

 • Coñecer e aplicar enfoques docentes diversos que promovan o intercambio de boas prácticas docentes e a innovación continua.

 • Mellorar as súas competencias profesionais para integrar eficazmente a avaliación formativa na súa práctica docente

 • Desenvolver as súas capacidades de avaliación con novas técnicas, estratexias e ferramentas que potencien a autonomía e responsabilidade do alumnado na súa aprendizaxe ao longo da vida

 • Ampliar redes de aprendizaxe persoal e de contactos profesionais, e colaboracións con outros docentes

 • Mellorar o espírito cooperativo e de traballo en equipo, así como a súa motivación persoal e profesional.


Obxectivos para o ALUMNADO

 • Ampliar a súa competencia en linguas estranxeiras e mellorar os seus resultados académicos

 • Aumentar a súa motivación e a eficacia da súa aprendizaxe, así como o seu nivel de satisfacción con respecto á formación recibida no centro.

 • Mellorar a súa autonomía na aprendizaxe permanente e cooperativa con estratexias que lle permitan ser responsable do seu progreso e faciliten, de ser o caso, a súa inserción no mercado laboral.

Obxectivos para a COMUNIDADE ESCOLAR

 • Potenciar a formación continua do profesorado para mellorar as súas competencias profesionais e así mellorar a calidade e a eficacia da educación e a formación.

 • Converter o noso centro nun referente para outras EOI no ámbito da avaliación formativa.

 • Aumentar a rede de contactos con centros no estranxeiro para colaborar en proxectos que garantan a sustentabilidade do noso Plan de Desenvolvemento Europeo.

Obxectivos para o SISTEMA EDUCATIVO 

 • Estender os coñecementos adquiridos sobre avaliación así como compartir materiais con outros centros docentes.

 • Xeralizar e concretizar o uso da avaliación formativa no sistema de escolas oficiais de idiomas de Galicia

O noso proxecto: Sobre mi proyecto
In the Classroom

PARTICIPANTES

O persoal docente da nosa institución é profesorado especializado na ensinanza de linguas a adultos, titulados superiores, na súa maioría licenciados en Filoloxía, que teñen unha ampla experiencia no campo da avaliación certificativa e mais no uso das TIC (Tecnoloxías da Información e da Comunicación) aplicadas ao ensino de linguas. Caracterízase por unha actualización constante, así como pola súa participación activa en eventos e actividades formativas. Ata o momento participou en numerosas actividades de formación de avaliación certificativa, mais soamente realizou unha formación inicial no eido da avaliación formativa.


O Equipo de Dinamización de Programas Europeos do Centro, composto por 15 profesores de diferentes departamentos e coordinado pola vicedirectora, será o encargado de implementar o proxecto no centro. Xa o fixo noutros proxectos europeos aquí mencionados, polo que está demostrada a súa experiencia previa e a súa capacidade para deseñar, xestionar e desenvolver proxectos.

O noso proxecto: Sobre mi proyecto

TEMAS PRINCIPAIS

 • Ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras

 • Mellora da calidade e/ou a metodoloxía

 • Pedagoxía e didáctica

education-1580143_1920.jpg
O noso proxecto: Sobre mi proyecto
bottom of page